Piibel: Uus Testament

Matteuse (Mt)

Markuse (Mk)

Luuka (Lk)

Johannese (Jh)

Apostlite teod (Ap)

Rooma kiri (Rm)

1. Korintose (1Kr)

2. Korintose (2Kr)

Galaatia (Gl)

Efesose (Ef)

Filipi (Fl)

Kolossa (Kl)

1. Tessaloonika (1Ts)

2. Tessaloonika (2Ts)

1. Timoteose (1Ts)

2. Timoteose (2Ts)

Tiituse (Tt)

Fileemoni (Fm)

Heebrealastele (Hb)

Jaakobuse (Jk)

1.  Peetruse (1Pt)

2. Peetruse (2Pt)

1. Johannese (1Jh)

2. Johannese (2Jh)

3. Johannese (3Jh)

Juuda (Jd)

Ilmutuse (Ilm)