Kiri Roomlastele (Rm)

PAULUSE KIRI ROOMLASTELE

Kes: Kirja autoriks on apostel Paulus, kes oli aastaid soovinud kuulutada evangeeliumi sõnumit Roomas ning kohtuda sealse kogudusega.

Millal: Kiri on kirjutatud aastal 57 pKr, arvatavalt kevadel.

Kellele: Peamiselt on see kirjutatud Roomas asuvale kogudusele, mis võis koosneda paljudest linna eri piirkondades asuvatest kodudes tegutsevatest gruppidest. Seda kogudust ei olnud Paulus ise rajanud ega ka kunagi külastanud, aga ta tundis sealt mitmeid usklikke. Suurem osa koguduse liikmeist pärines Roomas elavate paganarahvaste keskelt ning juutidest kristlased (kes ilmselt koguduse algselt rajasid) olid vähemuses. Koguduses olid pinged roomlastest ülikute seast tulnud kristlaste ja paganate keskelt tulnud kristlaste vahel, ka põrkusid omavahel erinevad usu väljendamise viisid kultuuriliselt. Kirjaga soovis Paulus ette valmistada oma tulekut Rooma ning kohtumist sealse kogudusega.

Eripära: Kiri roomlastele on Pauluse kõige süstemaatilisem kiri, mis kirjeldab evangeeliumi sõnumi sisu ja mõju. Kirjas antakse ülevaade Jumala suurest päästeplaanist, juutide ja paganate rollist selles, pääste alusest Jeesuse ristisurma ja ülestõusmise läbi ning selle vastuvõtmisest usu kaudu. Lisaks näitab Paulus, kuidas peaks usk nii koguduses kui ka maailmas praktiliselt väljenduma.
Kirjas on kasutatud palju Vana Testamendi tsitaate.
Kirjale on iseloomulik suur tähelepanu ja hoolimine Iisraeli rahva suhtes.

Teemad: Kirja rõhuasetus on kristlikul doktriinil: see on õpetus patu, pääste, armu, usu, õigsuse, õigeksmõistmise, pühitsuse, lunastuse, surma ja ülestõusmise kohta.
Paulus alustab inimkonna olukorrast ja näitab, et nii juudid kui paganad vajavad päästet.
Selle pääste teeb Jumal võimalikuks Jeesuses Kristuses, Tema lunastustöö kaudu ristil.
Pääste saab vastu võtta üksnes usu kaudu.
Need, kes selle usus vastu võtavad, on vabaks tehtud patu, surma ja käsuseaduse alt.
See vabadus teostub jätkuvas ühenduses Kristusega ja Püha Vaimu väes.
Iisraeli rahva roll päästeloos ja milline on tema tulevik.