Luuka (Lk)

LUUKA EVANGEELIUM

Kes: Arst ja Pauluse sagedne kaasrändur Luukas

Kellele: Kirjutatud paganakristlastele (st mittejuutliku taustaga kristlased)

Millal: Umbes ajavahemikus 60-70 pKr.

Eripära: Sõna „evangeelium” tähendab algselt head, rõõmsat sõnumit, aga ka tasu sellise sõnumi toojale. Uues Testamendis on selle sõnumi sisuks ligitulnud Jumala riik ja Jeesus Kristus kui selle sõnumi tooja ja kandja. Nii kirjeldab Luuka poolt kirjapandud evangeelium aja- ja õndsusloolist suursündmust – Jeesuse Kristuse isikut, Tema elu, õpetust, kannatust, surma ja ülestõusmist.

Luukas, sünnilt pagan, kes saanud eeskujuliku kreeka hariduse, oli elukutselt arst ja apostel Pauluse kolleeg. Ta ise ei olnud Jeesuse eluga seotud sündmuste pealtnägija. Luuka eesmärgiks oli pealtnägijate tunnistuste põhjal kirjutada selgelt järjestatud lugu Jeesuse elust, kus on ära märgitud kristluse algus ja areng kahes jaos (Luuka evangeeliumi jätkuks on Apostlite tegude raamat). Ta soovis oma kaasaegsetele näidata, kuidas Jumal on läbi ajaloo toimimas, ning kuidas Jeesus on tõesti Päästja kõikidele, mitte ainult ühele väljavalitud rahvale. Lisaks sellele tahtis ta Rooma võimudele tõestada, et kristlus ei kujutanud endast ohtu valitsevale poliitilisele korrale.

Neljast evangeeliumist peetakse Luuka oma enim inimesele keskenduvaks. Luukas annab edasi rohkem tähendamissõnu, toob esile erilisi detaile (nt ülestõusmisest), mida teiste evangeeliumide autorid ei maini; ta kirjeldab tollal marginaalseks peetavate inimgruppide (lapsed, naised, heidikud) olukorda ja seoseid Jeesusega.

Teemad: Luukas vaatleb lähemalt kuut suurt teemat:

  • palve (milline oli see Jeesuse elus; kuidas õppida palvetama ja mida paluda);
  • Püha Vaimu tegutsemine (Jeesuse elus; kuidas Püha Vaim toimib);
  • rõõm ja ülistus (evangeelium algab mitme suure kiituslauluga); andeksandmine (sõnum pattude andekssaamise võimalusest ja mõjust, Jeesuse õpetuse radikaalsus);
  • raha (Luukas räägib sellest rohkem kui ükski teine, tema eritähelepanu kuulub vaestele);
  • naised ja lapsed, perekond (tolleaegne ühiskond ei pidanud neid mainimisväärseiks; Luukas rõhutab Jumala armastust kõikide inimeste vastu.)